Convenant

In 2021 heeft de doorontwikkeling van het EMM geleid tot het ondertekenen van een nieuw convenant door de vijf partnerorganisaties. Dit is een overeenkomst tussen de vijf organisaties over het uitwisselen van informatie ten behoeve van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. 

De vijf partnerorganisaties dienen zich voor de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van hun taakstelling te conformeren aan de Wet politiegegevens (Wpg), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Vreemdelingenwet (Vw). De gezamenlijke verwerking van de informatie die aan elkaar binnen het EMM ter beschikking wordt gesteld, vindt plaats binnen het Wpg-domein teneinde het opsporingsbelang te beschermen. De samenwerking binnen het EMM doet geen afbreuk aan bestaande wettelijke bevoegdheden en verplichtingen van de partnerorganisaties.

Voor meer informatie over de samenwerking tussen convenantpartners binnen het EMM kunt u het convenant van het EMM raadplegen.

Convenantpartners